Activiteiten

JOU organiseert zo’n 10 tot 15 vakinhoudelijke en informele bijeenkomsten per jaar. Tijdens de vakinhoudelijke activiteiten buigen we ons over een interessant en actueel thema op het gebied van ruimtelijke of vastgoedontwikkeling. Soms is dat een projectbezoek aan een spraakmakend of recent opgeleverd project (of een project waarvan de deuren formeel nog gesloten zijn). Soms is dat een avond waarbij we juist over de grenzen van onze eigen sector heen kijken en ons laten inspireren door de ideeën en aanpak van andere industrieën. En soms is dat een discussieavond, of een avond waarbij we onze verschillende achtergronden inzetten om te brainstormen over een specifieke opgave in de stad. Daarnaast organiseren we jaarlijks een barbecue en een kerstdiner op een bijzondere locatie in Utrecht en staan we open voor andere informele activiteiten.

Hieronder het overzicht van onze recente afgelopen activiteiten.

Nieuwjaarsborrel/ALV - Woensdag 10 januari 2018

Om je te vertellen wat wij allemaal in petto hebben, nodigen het huidige en nieuwe JOU bestuur je uit voor de nieuwjaarsborrel (inclusief ALV) op woensdag 10 januari. Dé gelegenheid om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen en samen met het bestuur 2018 een glanzende start te geven.

Locatie: Restaurant De Branding (Croeselaan 303, 3521 BT Utrecht)
Datum: Woensdag 10 januari 2018
Tijd: vanaf 18:30 uur (voor eten wordt gezorgd)

24-08-2018 - Zomeractiviteit

06-07-2018 - BBQ met NaJOU

05-06-2018 - Provada netwerkborrel & netwerklunch

09-05-2018 - Informele activiteit

11-04-2018 - Vastgoed & advocatuur

13-03-2018 - Hof van Cartesius & Werkspoor

15-02-2018 - Alle Nederlanders Naar Energieneutraal

10-01-2018 - Nieuwjaarsborrel/ALV Lees het verslag

15-12-2017 - Kerstdiner

15-11-2017 - Masterclass ‘Lateraal Denken’ met Utrechtse Bouw Sociëteit Lees het verslag

28-09-2017 - Buitenlandse reis

13-09-2017 - ASR Utrecht met introducé

25-08-2017 - Urban Getaway: Eilandhoppen in Rotterdam!

10-08-2017 - Nieuw JOU logo

07-07-2017 - BBQ- met Na-JOU

30-06-2017 - JO-NL landelijk activiteit Lees het verslag

30-05-2017 - Provada

16-05-2017 - Leidsche Rijn Centrum: Nieuwe hotspot van Utrecht?

13-04-2017 - Eten met JOU!

15-03-2017 - Kansrijke Transformaties van Kantoren Lees het verslag

09-02-2017 - Vastgoed-veilingen Lees het verslag

12-01-2017 - Nieuwjaarborrel/ALV Lees het verslag

Nieuwjaarsborrel/ALV - 10-01-2018

Om je te vertellen wat wij allemaal in petto hebben, nodigen het huidige en nieuwe JOU bestuur je uit voor de nieuwjaarsborrel (inclusief ALV) op woensdag 10 januari. Dé gelegenheid om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen en samen met het bestuur 2018 een glanzende start te geven.

Locatie: Restaurant De Branding (Croeselaan 303, 3521 BT Utrecht)
Datum: Woensdag 10 januari 2018
Tijd: vanaf 18:30 uur (voor eten wordt gezorgd)

Algemene Ledenvergadering Jong Onroerend goed Utrecht 2018

 

Datum en tijd                        Woensdag 10 januari 2018, 19:30 uur.

Locatie                                   De Branding, Utrecht

Aanwezig oud bestuur        Ronald Snel, Christian van der Blonk, Axel Hendriks, Joris Viscaal en Judith Fledderus.

Afwezig oud bestuur           Mariska van Oeffelen

Aanwezig nieuw bestuur    Axel Hendriks, Christian van der Blonk, Marianne Davidson, Joris Viscaal, Mirjam Bos en Joep Arts.

 

Aanwezige leden Anja Dirks, Anke Sieverink, Annelies van der Nagel, Bas Drijfhout, Billy Chan, Daan de Blok, Erik Bosman, Frank Norda, Herman Nienhuis, Joris van den Brink, Katrien Gisbergen, Lieke van der Wal, Lieve de Wit, Lilian Luiten, Lizanne Hartog, Maartje Speksnijder, Manon Schotman, Micha Candel, Myrthe Mulder, Pieter Crombach, Richard Boersema, Richard Dieteren, Robert-Paul Caron, Ronald van der Meer, Sanne Looijschelder.

Afwezige leden  Arnoud Onderstal, Bastian Bogaards, Edwin van Rheenen, Emiel Werkhoven, Erik Veerman, Erwin Noorda, Eva van Bunningen, Hilbrand Kuiken, Ingmar Eling, Isa de Lange, Janet Monsma, Jeroen van Toor, Jetse Vink, Jordy Verhoeven, Joris Scholten, Jules Bazelier, Marc Appelman, Maurits van Leeuwen, Niek Tielemans, Pieter Kal, Puck Sprunken, Ramon Meijer, Rienk de Jong, Rogier Middelburg, Sophie Meeuwissen, Thomas Wegbrands, Ties Priester, Tim de Vries, Tjibbe Teernstra, Vera Hartkamp.

 

Opening en mededelingen

Ronald Snel heet iedereen welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Jong Onroerend Goed Utrecht.

 

Vaststellen vorig verslag en actiepunten

Het verslag van de ALV d.d. 12 januari 2016 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

 

Agenda

 • Jaarverslag 2017 + financiële verantwoording

 • Goedkeuring jaarrekening

 • Bestuurswissel

 • Vooruitblik 2018

 • Goedkeuring begroting

 • Borrel

   

  Jaarverslag 2017

  Het jaarverslag 2017 wordt gepresenteerd conform de (Powerpoint)presentatie “ALV 10 januari 2018”. De belangrijkste besproken punten zullen hierna worden weergegeven.

   

  Doelstellingen 2017

 1. Boeiend netwerk: het (continueren van) organiseren van aansprekende inhoudelijke en ook informele activiteiten en in samenstelling en qua activiteiten een boeiend netwerk blijven en, ten behoeve daarvan

 2. JOU meer op de kaart zetten (vooral in Utrecht). 

  Reis

  De doelstelling voor de reis van dit jaar was: met behulp van ons lokale netwerk een breed en inhoudelijk goed programma neerzetten.

  Leden

  Op 1 januari 2016 telt JOU 59 leden en op 31 december 2017 63 leden. Er zijn 20 nieuwe leden verwelkomd en 6 leden uitgetreden vanwege leeftijd. Daarnaast hebben 10 leden opgezegd om diverse redenen. Er is gepoogd bij aantrekking van nieuwe leden zoveel mogelijk aanvullende achtergronden en expertises ten opzichte van het bestaande ledenbestand aan te trekken. Daarbij is de regel ‘1 persoon per bedrijf, tenzij…’ gehandhaafd. Enkele grote bedrijven en overheden (o.a. ontwikkelaars, corporaties, gemeenten) zijn vanuit het JOU-bestuur actief aangespoord een lid aan te brengen en er zijn kennismakingsborrels georganiseerd.

  Vertrekkende leden is gevraagd om nieuwe leden uit hun organisatie aan te dragen.

  De aanvankelijke doelstelling was een gemiddeld ledenaantal van 65 gedurende 2017. Dit aantal hebben we ‘bewust’ niet gehaald, omdat we in de loop van het jaar al dusdanig veel nieuwe leden hadden verwelkomd, dat we bij het toelaten van nog meer nieuwe leden vreesden voor teveel afstand tussen bestaande leden en nieuwkomers.

  Per 1 januari 2018 zijn er 63 leden. De terugloop houdt zoals gebruikelijk vooral verband met vertrekkende leden die de leeftijd van 36 jaar hebben bereikt.

  De commissies waren in 2017 als volgt samengesteld:

 • Activiteitencommissie: Joris Viscaal, Joep Arts, Katrien van Gisbergen, Anja Dirks.

 • Reiscommissie: Axel Hendriks, Lieke van der Wal, Marianne Davidson, Daan de Blok.

 • PR & Communicatie: Judith Fledderus.

 • Kascommissie: Erik Bosman, Jan Joost Mestebelt.

 • Commissie Externe relaties: Joep Arts, Mirjam Bos, Frank Norda, Christian van der Blonk, Jetse Vink.

 • JOU-NL: Jan Joost Mestebeld.

  Activiteiten

  2017 was een actief jaar. We zagen dat de opkomst aanzienlijk hoger was dan voorgaande jaren, met gemiddeld circa 35 aanwezige leden per activiteit. Met name de nieuwe leden zijn actief, samen met een deel van de leden die al langer lid zijn.

  Er wordt bij nieuwe leden aan verwachtingsmanagement gedaan door hen bij de eerste persoonlijke kennismaking bij JOU te vertellen dat we een actieve deelname op prijs stellen.

  Begin 2017 is daarnaast actief gewerkt met mandjes. Dit had een hoger responspercentage tot gevolg. In de loop van het jaar is hier – ook gezien de hoge opkomst – minder aandacht aan besteed. Het weer oppakken van de mandjes wordt als mogelijkheid meegegeven aan het nieuwe bestuur.

  Marketing & communicatie

  Doelstelling voor 2017 was JOU beter op de kaart te zetten. Naast het organiseren van bijzondere / spraakmakende activiteiten hebben we meer aandacht gegeven aan social media en de berichtgeving naar leden in de vorm van e-mail. Dit heeft onder andere geleid tot:

 • Een vernieuwde en opgeschoonde Linkedin pagina, waarop consequent berichten over afgelopen activiteiten zijn gepost.

 • Het voorstellen van nieuwe leden in de e-mails waarin de activiteiten worden aangekondigd.

 • Een gezamenlijke activiteit met de Utrechtse Bouw Sociëteit (UBS).

 • Voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe website.

 • Vernieuwd logo en huisstijl.

  Het programma waar de website van JOU op draait is niet toereikend voor een koppeling met Outlook, zodat niet direct een agendaverzoek voor Outlook kan worden meegezonden bij de aankondiging van activiteiten.

  Op koningsdag 2017 is de JOU website gehackt. Dit is goed opgevangen door snel acteren van Judith Fledderus en de websitebeheerder. Er zijn vergaande voorbereidingen gepleegd voor de nieuwe website. Voor de kosten van deze website zal de ALV van 10-01-2018 goedkeuring worden gevraagd.
   

Commissie externe relaties

In de tweede helft van 2017 is de Commissie Externe Relaties (CER) in het leven geroepen met als doel om vastgoed gerelateerde organisaties aan JOU te verbinden. Om dat te bereiken is een korte propositie opgesteld met een toelichting van JOU en 3 sponsorpakketten, variërend van een activiteit hosten tot aan de naam van de organisatie aan JOU verbinden. Vervolgens hebben de commissieleden een longlist met organisaties opgesteld die vanaf eind 2017 zijn benaderd. Veel gesprekken lopen nog, tot op heden heeft Beumer Garantiemakelaars laten weten JOU in 2018 voor 2K te willen sponsoren. De prognose is dat nog enkele organisaties zich aan JOU gaan verbinden. Naast marktpartijen wil de CER ook verkennen of maatschappelijke organisaties zoals overheden en corporaties zich kosteloos aan JOU willen verbinden. Bij vragen over de CER kun je bij Joep Arts terecht.

 

Financiën

In 2016 zijn hogere opbrengsten uit de contributiegelden ontvangen dan begroot, kleinere meevallers zaten in het reis- en marketing en communicatiebudget. Deze meeropbrengst compenseert de meeruitgaven op activiteiten. Het activiteitenbudget is overschreden omdat:

 • Er een activiteit meer is georganiseerd dan begroot

 • Enkele activiteiten duurder waren, bijvoorbeeld door hogere opkomst.  

  Tot slot was er een afboeking op crediteuren uit 2016. 

  Per saldo is het resultaat vrijwel conform begroot; De financiële doelstelling in 2017 was om negatief resultaat te behalen van € 1.015,-. Dit bedrag was het positieve verschil dat in 2016 tussen begroot en resultaat zat. Uiteindelijke resultaat voor 2017 is € 1.100,- en wijkt zodoende nauwelijks af van prognose.

Het eigen vermogen is afgenomen van € 10.313,90,- op 31 december 2016 naar € 9.213,- op 31 december 2017.

 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de jaarafrekening goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat het netjes is dat de realisatie in 2017 zo dicht aansluit op de vastgestelde begroting. De kascommissie geeft een positief advies aan de ALV om de jaarrekening goed te keuren. Vervolgens stemt de ALV in met de goedkeuring van de jaarrekening 2017.

De jaarrekening 2017 en begroting 2018 zijn op te vragen bij de secretaris.

Bestuurswisseling

Met het oog op de continuïteit van het bestuur is er voor gekozen om aanvankelijk 3 bestuursleden uit het huidige bestuur aan te laten blijven – respectievelijk Axel Hendriks, Christian van der Blonk en Joris Viscaal – en 3 nieuwe bestuursleden te benoemen.

 

De kandidaten voor het bestuur 2018 worden kort voorgesteld aan de leden:

 • Axel Hendriks - Voorzitter

 • Mirjam Bos - Secretaris

 • Christian van der Blonk - Penningmeester

 • Joep Arts - Algemeen lid: Marketing & communicatie

 • Joris Viscaal - Algemeen lid: activiteiten

 • Marianne Davidson – Algemeen lid: buitenlandreis

   

  Ronald Snel leest voor:

 

Voorgesteld wordt om Judith Fledderus te dechargeren als algemeen lid van het bestuur, en Joep Arts te benoemen als algemeen lid van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018/2019. Zijn er stemmen tegen of onthoudingen? Nee, dan wordt Judith Fledderus als gevolg daarvan ontslagen en gedechargeerd als algemeen lid van het bestuur  en wordt Joep Arts  geïnstalleerd als algemeen lid van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht voor het verenigingsjaar 2018/2019.

Voorgesteld wordt om Joris Viscaal  te dechargeren als algemeen lid van het bestuur en hem te herbenoemen als algemeen lid  van het bestuur  voor het verenigingsjaar 2018/2019. Zijn er stemmen tegen of onthoudingen? Nee, dan wordt Joris Viscaal als gevolg daarvan gedechargeerd en wederom geïnstalleerd als algemeen lid  van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht voor het verenigingsjaar 2018/2019.

Voorgesteld wordt om Axel Hendriks  te dechargeren als algemeen lid van het bestuur, en Marianne Davidson te benoemen als algemeen lid van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018/2019. Zijn er stemmen tegen of onthoudingen? Nee, dan wordt Axel Hendriks als gevolg daarvan ontslagen en gedechargeerd als algemeen lid van het bestuur  en wordt Marianne Davidson  geïnstalleerd als algemeen lid van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht voor het verenigingsjaar 2018/2019.

Voorgesteld wordt om Christian van der Blonk  te dechargeren als penningmeester van het bestuur en hem te herbenoemen als penningmeester  van het bestuur  voor het verenigingsjaar 2018/2019. Zijn er stemmen tegen of onthoudingen? Nee, dan wordt Christian van der Blonk als gevolg daarvan gedechargeerd en wederom geïnstalleerd als penningmeester  van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht voor het verenigingsjaar 2018/2019.

Voorgesteld wordt om Mariska van Oeffelen te dechargeren als secretaris van het bestuur, en Mirjam Bos te benoemen als secretaris van het bestuur  voor het verenigingsjaar 2018/2019. Zijn er stemmen tegen of onthoudingen? Nee, dan wordt Mariska van Oeffelen als gevolg daarvan ontslagen en gedechargeerd als secretaris van het bestuur en wordt Mirjam Bos geïnstalleerd als secretaris  van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht voor het verenigingsjaar 2018/2019.

Ronald geeft het woord aan Mirjam, Mirjam leest voor:

Voorgesteld wordt om Ronald Snel te dechargeren als voorzitter van het bestuur en Axel Hendriks te benoemen als voorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018/2019. Zijn er stemmen tegen of onthoudingen? Nee, dan wordt Ronald Snel als gevolg daarvan ontslagen en gedechargeerd als voorzitter en wordt Axel Hendriks geïnstalleerd als voorzitter van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht voor het verenigingsjaar 2018/2019.

Jaarplan 2018

Axel Hendriks licht in het algemeen de doelstellingen van het nieuwe bestuur toe, waarbij hij wordt ondersteund door het gehele nieuwe bestuur. De doelstellingen worden toegelicht aan de hand van de (Powerpoint)presentatie “ALV 12 januari 2018”, waarin kort het volgende zal worden toegelicht.

 

De hoofddoelstelling van 2018 is: Interactie netwerk. Het bestuur 2018 wil dat jaar in het teken zetten van interactie op 4 niveaus:

 

 1. Interactie tussen (nieuwe) leden onderling. We hebben in 2017 veel (20) nieuwe leden mogen verwelkomen. Als bestuur willen we deze leden zo betrokken mogelijk maken. Hier zal tijdens de activiteiten op worden aangestuurd (kennismaking en onderlinge samenwerking), maar ook op informeel vlak (koppelen van nieuwe leden aan leden die al langer lid zijn). Het integreren van de nieuwe leden in de JOU zal leiden tot hogere betrokkenheid en aanwezigheid tijdens activiteiten. 

 2. Interactie tussen bedrijven / werkgevers van leden. Het netwerk biedt veel kansen als het gaat om samenwerking. We willen beter inzichtelijk maken waar leden werken en wat hun expertises zijn. Doel is uiteindelijk een netwerk dat elkaar ook buiten het JOU activiteiten zakelijk ontmoet.

 3. Interactie tussen JOU en bedrijfsleven. Door aan te haken bij kennis en expertise binnen een bedrijf, kunnen bijvoorbeeld goede inhoudelijke activiteiten worden verzorgd. Ook sponsoring is een vorm van interactie tussen bedrijfsleven en JOU. Verder is het doel om meer aan publiciteit (duic, vastgoedjournaal) te doen, waarbij de leden als ‘ambassadeurs’ van de vereniging fungeren.

 

 1. Interactie tussen JOU en andere verenigingen. Voorbeeld hiervan is de activiteit in november 2017 met de Utrechtse Bouw Sociëteit, maar ook het JO-NL evenement dat we in 2018 weer willen organiseren. Doel is een breder netwerk.  

  Activiteiten + reis

  De nieuwe commissies worden aan de ALV voorgesteld.

  Er wordt binnenkort een voorlopige jaaragenda 2018 gepresenteerd. De meest actuele versie hiervan is spoedig te vinden op de website. Thema’s voor activiteiten in 2018 zijn o.a. geïnspireerd door de enquête output.

  Het streven is om drie weken van tevoren een uitnodiging voor de volgende activiteit naar de leden te versturen. Aanmelden of afmelden kan via de stemknop (in het e-mailbericht of via de website). Aan eenieder wordt een verzoek gedaan de aan- of afwezigheid tijdig en juist door te geven in verband met verwachtingenmanagement naar de sprekers en ter voorkoming van onnodige kosten.

  Marketing en communicatie

  2018 zal in het teken staan van de nieuwe website. De huidige website is (technisch) sterk verouderd en ook ‘look and feel’ voldoen niet meer. Bestuur 2017 heeft veel voorbereidend werk gedaan, na goedkeuring van de leden op ALV 2018 zal het werkelijk realiseren van de website in gang worden gezet.

   

  Leden

  De verdeling van verschillende disciplines wordt door de leden als goed ervaren. In 2018 zal wederom worden gelet op de diversiteit in branches en een goede balans tussen werknemers en zelfstandigen. Ook zal de regel dat één persoon per organisatie lid kan zijn worden bewaakt. Een uitzondering kan daarop worden gemaakt indien de betreffende organisatie bijvoorbeeld zeer groot is. De wens bestaat om meer leden die werkzaam zijn bij een projectontwikkelaar, bij een woningcorporatie of als ambtenaar aan te trekken.

  Bij aanvang van 2018 zijn er 63 leden. Ook dit jaar zullen kennismakingsborrels worden georganiseerd voor potentiële nieuwe leden die op de wachtlijst staan. De eerste is gepland op 17 januari a.s. Een ieder wordt daarnaast verzocht zelf ook potentiële leden te benaderen.

  Het bestuur zal door middel van “mandjes” (een aantal leden wordt aan een bestuurslid gekoppeld) leden actief benaderen over hun aanwezigheid bij activiteiten, herinneren aan uitnodigingen voor activiteiten en zal hiermee ook monitoren of er sprake is van “no-shows” (wel aanmelden, niet komen opdagen). Het contact met de bestuursleden in het kader van de “mandjes” kan ook worden aangewend om de tevredenheid over activiteiten te toetsen.
   

Financieel

Christian stelt voor om in 2018 een nul resultaat na te streven. Het huidige eigen vermogen ligt rond het gewenste niveau van € 9.000,-. Belangrijke wijziging ten opzichte van voorgaande jaren zijn de sponsorinkomsten (begroot € 3.500,- en de kosten voor de nieuwe website (€ 2.200,-)

 

De jaarlijkse contributie wordt blijkens de enquête door de leden als gepast ervaren. De contributie blijft in 2018 gelijk (€ 375,=).

 

Er zijn geen bezwaren tegen de begroting voor 2018 en deze wordt vastgesteld.

 

Commissies van 2018

De commissies zijn in 2018 als volgt samengesteld:

- Activiteitencommissie: Joris Viscaal, Puck Sprunken, Lizanne Hartog, Pieter Crombach, Myrthe Mulder.

- Reiscommissie: Marianne Davidson, Lieke van der Wal, Jeroen van Toor, Tim de Vries, Sophie Meeuwissen.

- Marketing & communicatie: Joep Arts.

- Kascommissie: nog nader in te vullen leden. Leden kunnen zich melden bij Christian.

- Commissie Externe relaties: Joep Arts, Mirjam Bos, Frank Norda, Christian van der Blonk, Jetse Vink.

 

Rondvraag

Er zijn geen vragen/opmerkingen. De vergadering wordt gesloten.

Gouda Webdesign