Nieuwjaarborrel/ALV - 12-01-2017

De Algemene Ledenvergadering Jong Onroerend Goed Utrecht is goed verlopen! Het was een gezellige bijeenkomst waar zowel bestuur en leden echt met elkaar in gesprek zijn gekomen. De notulen zijn hieronder te vinden. De begroting kan worden opgevraagd, indien nodig. 


Algemene Ledenvergadering Jong Onroerend Goed Utrecht 2017

Datum en tijd Locatie: Donderdag 12 januari 2017, 19:30 uur.
Opening en mededelingen: Lebowski, Domplein 17, Utrecht

Aanwezig oud bestuur: Ronald Snel, Christian van der Blonk, Mariska van Oeffelen, Ronald van der Meer en Frank Norda.

Afwezig oud bestuur: Pieter Kal

Aanwezig nieuw bestuur: Mariska van Oeffelen, Ronald Snel, Christian van der Blonk, Judith Fledderus, Joris Viscaal en Axel Hendriks.

Aanwezige leden: Anja Dirks, Annelies van der Nagel, Axel Hendriks, , Christian van der Blonk, Daan Blok, Edwin Rheenen, Eva van Bunningen, Frank Norda, Freek Laarhoven, Jan Joost Mestebeld, Joep Arts, Joris van den Brink, Joris Scholten, Joris Viscaal, Judith Fledderus, Maartje Speksnijder, Mariska van Oeffelen, Micha Candel, Ramon Meijer, Richard Dieteren, Rienk de Jong, Rogier Middelburg, Ronald Snel, Ronald van der Meer, Sjoerd Memelink, Thomas Wegbrands,

Afgemelde leden: Billy Chan, Daan Everdingen, Erik Veerman, Janneke Weerd, Jetse Vink, Jordy Verhoeven, Jules Bazelier, Lieke van der Wal, Maaike Kats – Schouwerwou, Niek Tielemans, Rik Dijk, Rob Courtens. Bastian Bogaards, Janet Monsma, Katrien Gisbergen, Marc Appelman, Martijn Hoefmans, Pieter Kal, Sabine Meeks, Tim van Breukelen

Ronald Snel heet iedereen welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Jong Onroerend Goed Utrecht.

Vaststellen vorig verslag en actiepunten

Het verslag van de ALV d.d. 7 januari 2016 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Agenda

 • Jaarverslag 2016 + financie?le verantwoording

 • Goedkeuring jaarrekening

 • Bestuurswissel

 • Vooruitblik 2016

 • Goedkeuring begroting

 • Borrel

  Jaarverslag 2016

  Het jaarverslag 2016 wordt gepresenteerd conform de (Powerpoint)presentatie “ALV 12 januari 2017”. De belangrijkste besproken punten zullen hierna worden weergegeven.

  Doelstellingen 2016

  Actief en in verbinding

Reis

De doelstelling voor de reis van dit jaar was: met behulp van een thema de reis inhoudelijk vormgeven.

Leden

Op 1 januari 2016 telt JOU 58 leden en op 31 december 2017 59 leden. Er zijn 16 nieuwe leden verwelkomd en 4 leden uitgetreden vanwege leeftijd. Daarnaast hebben 11 leden opgezegd om diverse redenen. Er is gepoogd bij aantrekking van nieuwe leden zoveel mogelijk aanvullende achtergronden en expertises ten opzichte van het bestaande ledenbestand aan te trekken. Daarbij is de regel ‘1 persoon per bedrijf, tenzij...’ gehandhaafd. Enkele grote bedrijven en overheden (o.a. ontwikkelaars, corporaties, gemeenten) zijn vanuit het JOU-bestuur actief aangespoord een lid aan te brengen en er zijn kennismakingsborrels georganiseerd.

De aanvankelijke doelstelling was een gemiddeld ledenaantal van 65 gedurende 2016. Dit aantal hebben we ‘bewust’ niet gehaald, omdat we in de loop van het jaar al dusdanig veel nieuwe leden hadden verwelkomd, dat we bij het toelaten van nog meer nieuwe leden vreesden voor teveel afstand tussen bestaande leden en nieuwkomers.

Per 1 januari 2017 zijn er 58 leden. De terugloop houdt zoals gebruikelijk vooral verband met vertrekkende leden die de leeftijd van 36 jaar hebben bereikt.

De commissies waren in 2016 als volgt samengesteld:
- Activiteitencommissie: Ronald van der Meer, Joris Viscaal, Joris van den Brink, Judith Fledderus,
- Reiscommissie: Frank Norda, Eva van Bunningen, Axel Hendriks, Tim van Breukelen, Rik van Dijk,
-PR&Communicatie: Pieter Kal (vz),
- Kascommissie:
-Lustrumcommissie: Freek Laarhoven en Rob Courtens.
-Algemene bestuursactiviteiten: Jan Joost Mestebeld.

Activiteiten

2016 was een actief jaar. De opkomst bij de activiteiten was gemiddeld onder de 30 leden. Dit was lager dan gewenst. Een aandachtspunt voor het nieuwe bestuur is het monitoren van aan- en afwezigheid van leden bij activiteiten in verband met de gewenste actieve deelname van leden en onnodige kosten van no-shows. Er wordt bij nieuwe leden aan verwachtingsmanagement gedaan en hen bij de eerste persoonlijke kennismaking bij JOU te vertellen dat we een actieve deelname op prijs stellen. Verder wordt als aandachtspunt meegegeven dat het nieuwe bestuur actief stuurt op de mandjes.

PR en communicatie

Doelstelling voor 2016 was JOU beter op de kaart te zetten. Naast het organiseren van bijzondere / spraakmakende activiteiten hebben we daarbij waar wenselijk ook nadrukkelijk de verbinding gelegd met andere netwerken. Daarnaast hebben we gei?nvesteerd in een nieuwe website. Met de nieuwe look en inhoud van de website willen we JOU beter introduceren bij ‘externe’ partijen die de site bezoeken. Voor de leden is de site overzichtelijker gemaakt.

Het programma waar de website van JOU op draait is niet toereikend voor een koppeling met Outlook, zodat niet direct een agendaverzoek voor Outlook kan worden meegezonden bij de aankondiging van activiteiten.

Financien

In 2016 zijn hogere opbrengsten uit de contributiegelden ontvangen. Deze meeropbrengst is hoofdzakelijk gei?nvesteerd in de vernieuwing van de website en ‘exposure’. Per saldo zijn er weinig grote afwijkingen in de jaarrekening.

De financie?le doelstelling in 2016 was om het vermogen van JOU te verkleinen door geld uit te geven t.b.v. de huidige leden. Het negatieve exploitatieresultaat over 2016 is € € 1.984,-. Het eigen vermogen is gedaald naar € 10.313,90,- op 31 december 2016 en was op 31 december 2015 € 12.298,- De doelstelling om het eigen vermogen af te bouwen is behaald en het gerealiseerde resultaat is € 1.106,- minder negatief dan begroot.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de jaarafrekening goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat het netjes is dat de realisatie in 2016 zo dicht aansluit op de vastgestelde begroting. De kascommissie geeft een positief advies aan de ALV om het jaarrekening goed te keuren. Vervolgens stemt de ALV in met de goedkeuring van de jaarrekening 2016.

Bestuurswisseling

Met het oog op de continui?teit van het bestuur is er voor gekozen om aanvankelijk 3 bestuursleden uit het huidige bestuur aan te laten blijven – respectievelijk Ronald Snel, Christian van der Blonk en Mariska van Oeffelen – en 3 nieuwe bestuursleden te benoemen.

De kandidaten voor het eerste bestuur 2017 worden kort voorgesteld aan de leden: §? Ronald Snel - Voorzitter

Mariska van Oeffelen - Secretaris
Christian van der Blonk - Penningmeester
Judith Fledderus - Algemeen lid - PR en communicatie
Joris Viscaal - Algemeen lid: activiteiten
Axel Hendriks – Algemeen lid: buitenlandreis

Ronald Snel leest voor:

Voorgesteld wordt om

Pieter Kal, algemeen bestuurslid PR en communicatie /
Ronald van der Meer algemeen bestuurslid activiteiten /
Frank Norda algemeen bestuurslid buitenlandreis /

van het bestuur van de verenging Jong Onroerend goed Utrecht te ontslaan als lid van het bestuur in zijn functie van algemeen bestuurslid en hem decharge te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur. Zijn er tegenstemmen? Zijn er onthoudingen?
Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen.

< OM DE BEURT OPNOEMEN EN GEHELE TEKST INDIVIDUEEL VOORLEZEN> Pieter Kal / Ronald van der Meer / Frank Norda

van het bestuur van de verenging Jong Onroerend goed Utrecht wordt als gevolg daarvan ontslagen als bestuurder en hem wordt decharge verleend voor het door hem gevoerde bestuur.

Voorgesteld wordt om

< OM DE BEURT OPNOEMEN EN GEHELE TEKST INDIVIDUEEL VOORLEZEN> Judith Fledderus, algemeen bestuurslid PR en Communicatie /
Joris Viscaal, algemeen bestuurslid activiteiten /
Axel Hendriks, algemeen bestuurslid buitenlandreis /

te benoemen als lid van het bestuur van de Vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht in de functie van algemeen bestuurslid. Zijn er tegenstemmen? Zijn er onthoudingen?

Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen.

< OM DE BEURT OPNOEMEN EN GEHELE TEKST INDIVIDUEEL VOORLEZEN> Judith Fledderus / Joris Viscaal / Axel Hendriks
wordt gei?nstalleerd als nieuw lid van het bestuur van de verenging Jong Onroerend goed Utrecht in de functie van algemeen bestuurslid.

Voorgesteld wordt om

< OM DE BEURT OPNOEMEN EN GEHELE TEKST INDIVIDUEEL VOORLEZEN> Ronald Snel, voorzitter /
Mariska van Oeffelen, secretaris /
Christiaan van der Blonk, penningmeester

van het bestuur van de verenging Jong Onroerend goed Utrecht te houden als lid van het bestuur in zijn/ haar functie van voorzitter / secretaris / penningmeester
En hem/ haar decharge te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur. Zijn er tegenstemmen? Zijn er onthoudingen?

Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen.
Ronald Snel / Mariska van Oeffelen / Christiaan van der Blonk van het bestuur van de verenging Jong Onroerend goed Utrecht blijft lid van het bestuur van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht in de functie van:
Voorzitter / secreta

Jaarplan 2017

Ronald Snel licht in het algemeen de doelstellingen van het nieuwe bestuur toe, waarbij hij wordt ondersteund door het gehele nieuwe bestuur. De doelstellingen worden toegelicht aan de hand van de (Powerpoint)presentatie “ALV 12 januari 2017”, waarin ook de resultaten van de enque?te onder de leden worden aangehaald. De belangrijkste punten zullen hierna worden weergegeven.

De doelstellingen van 2017 bestaan uit twee onderdelen: (1) Boeiend netwerk: het (continueren van) organiseren van aansprekende inhoudelijke en ook informele activiteiten en in samenstelling en qua activiteiten een boeiend netwerk blijven en, ten behoeve daarvan, (2) JOU meer op de kaart zetten (vooral in Utrecht).

 1. (1)  Boeiend netwerk: voor een boeiend netwerk zijn actieve leden binnen de vereniging noodzakelijk. In 2017 zal de aanwezigheid, participatie, suggesties en werving van leden voorop staan, waarbij de diversiteit in de verschillende werkvelden blijft behouden. Naast het doel om intern een boeiend netwerk te vormen, is het uitstralen hiervan naar buiten net zo belangrijk; met ‘JOU gives back’ willen we vraagstukken in en, voor of met de markt oplossen.

 2. (2)  JOU op de kaart: met de organisatie van de lustrum activiteit (JOU bestaat in 2017 10 jaar) willen we voor (oud) leden en mogelijk ook andere netwerken een grootse activiteit organiseren, waarbij wordt gedacht aan het Wijnfestijn zoals georganiseerd in 2016. Verder is het doel om meer aan publiciteit (duic, vastgoedjournaal) te doen, waarbij de leden als ‘ambassadeurs’ van de vereniging fungeren.

Activiteiten + reis

De nieuwe commissies worden aan de ALV voorgesteld.

Er wordt binnenkort een voorlopige jaaragenda 2017 gepresenteerd. De meest actuele versie hiervan is spoedig te vinden op de website. Thema’s voor activiteiten in 2017 zijn (o.a. gei?nspireerd door de enque?te output): JOU gives back, toekomst, actuele onderwerpen, Start-ups, Stationsgebied, 'Nieuwe centrum' Utrecht, Gebiedsontwikkeling, Leidsche Rijn

centrum, Binnenstedelijke herontwikkeling, Circulaire economie, In gesprek met gemeente, Merwedekanaalzone, PPS, Capital Markets, Bouwproject Utrecht, Duurzaamheid, Locaties buiten de stad, Jaarbeurs, Mobiliteit, retail en zorgvastgoed.

Het streven is om drie weken van tevoren een uitnodiging voor de volgende activiteit naar de leden te versturen. Aanmelden of afmelden kan via de stemknop (in het e-mailbericht of via de website). Aan een ieder wordt een verzoek gedaan de aan- of afwezigheid tijdig en juist door te geven in verband met verwachtingenmanagement naar de sprekers en ter voorkoming van onnodige kosten.

Marketing en communicatie

Het doel is om maximaal in te zetten op actieve communicatie (intern & extern), waarbij interne communicatie vooral aandacht bestaat voor duidelijke introductie van nieuwe leden en werken aan verbinding door attenties. De externe communicatie zal vooral bestaan uit het bekendheid vergroten door o.a. actief en zichtbaar te zijn op Linkedin. Er zullen middelen gereserveerd worden om de website en huisstijl in 2018 te vernieuwen.

Leden

De verdeling van verschillende disciplines wordt door de leden als goed ervaren. In 2017 zal ook worden gelet op de diversiteit in branches en een goede balans tussen werknemers en zelfstandigen. Ook zal de regel dat e?e?n persoon per organisatie lid kan zijn worden bewaakt. Een uitzondering kan daarop worden gemaakt indien de betreffende organisatie bijvoorbeeld zeer groot is. De wens bestaat om meer leden die werkzaam zijn bij een projectontwikkelaar, bij een woningcorporatie of als ambtenaar aan te trekken.

Bij aanvang van 2017 zijn er 58 leden. Op korte termijn zullen daarom kennismakingsborrels worden georganiseerd voor potentie?le nieuwe leden die op de wachtlijst staan. Een ieder wordt daarnaast verzocht zelf ook potentie?le leden te benaderen.

Het bestuur zal door middel van “mandjes” (een aantal leden wordt aan een bestuurslid gekoppeld) leden actief benaderen over hun aanwezigheid bij activiteiten, herinneren aan uitnodigingen voor activiteiten en zal hiermee ook monitoren of er sprake is van “no-shows” (wel aanmelden, niet komen opdagen). Het contact met de bestuursleden in het kader van de “mandjes” kan ook worden aangewend om de tevredenheid over activiteiten te toetsen.

De leden doen een suggestie om de kennismakingsborrels aan te kondigen bij de leden, eventueel via de app-groep, zodat men de eigen kennissenkring benut ter aanvulling van nieuwe leden. De opkomst van leden bij activiteiten en het ledenaantal is een zorg van de leden. Er wordt aan het bestuur gevraagd hoe we de (nieuwe) leden beter kunnen betrekken: soort buddy-systeem, waarbij oude leden nieuwe leden leren kennen. Bij nieuwe activiteiten en op linkedin zal meer aan bekendmaking nieuwe leden worden gedaan.

Financieel

Christian stelt voor om het resultaat van 2016 te besteden aan de begroting van 2016. Voorts is het doel om het beoogde eigen vermogen van € 9.000,- te consolideren, waarbij het uitgangspunt is om de kosten en opbrengsten in balans te brengen. Vanuit de leden komt de suggestie om sponsoring actiever in te zetten bij activiteiten.

De jaarlijkse contributie wordt blijkens de enque?te door de leden als gepast ervaren. De contributie blijft in 2017 gelijk (€ 375,=). Ook gelet op het lage ledenaantal bij aanvang van 2017, zal de jaarlijkse contributie niet worden verlaagd.
Er zijn geen bezwaren tegen de begroting voor 2017 en deze wordt vastgesteld.

Commissies van 2017

De commissies zijn in 2017 als volgt samengesteld:

- Activiteitencommissie: Jetse Vink, Joep Arts, Katrien van Gisbergen, Anja Dirks, Maartje Speksnijder, Joris Viscaal.
- Reiscommissie: Marianne Davidson, Daan de Blok, Lieke van der Wal, Tim van Breukelen, Axel Hendriks.
- PR en Internet: Judith Fledderus.
- Kascommissie: nog nader in te vullen leden. Leden kunnen zich melden bij Christian.

Rondvraag

Er zijn geen vragen/opmerkingen. De vergadering wordt gesloten.

Gouda Webdesign